prevnext
Menu

ÇANAKKALE

Türkiyemizin cennet kö?elerinden biri olan Çanakkale, onlarca medeniyete ev sahipli?i yapm?? tarihi, kültürel zenginlikleri ve insan? büyüleyen do?al güzellikleriyle, ülkemizin iç ve d?? turizminde çok önemli bir yer te?gil eder. Her geçen y?l büyük bir h?zla artan ziyaretçi say?s?yla Çanakkale yöresi, yerli ve yabanc? turistler için vazgeçilmez duraklardan biridir.

Güney Marmara Bölgesiyle, Kuzey Ege Bölgesinin kesi?ti?i noktada bulunan Çanakkale, Avrupa ve Asya k?talar?n? birbirinden ay?ran, ve kendi ad?n? ta??yan yakla??k 60 km uzunlu?undaki bo?az?n iki yakas?nda kurulmustur. Marmara’n?n serin sular?n?, Ege Denizinin mavisiyle bulu?turan Çanakkale Bo?az?, antik dönemlerden günümüze Hellespontos veya Dardanel isimleriyle an?lmaktad?r. Çanakkale Bo?az?, Asya ve Avrupa k?talar?n? birbirine ba?layan iki deniz yolundan biridir. ?lk ça?lardan itibaren bu önemli bo?aza hakim olan devletler, tarihin her döneminde büyük bir stratejik avantaj? elinde bulundurmu?tur. Arkeologlara göre, Çanakkale yöresinde ço?u gün yüzüne ç?kar?lamam?? 200 civarinda antik ?ehir bulunmaktad?r. Di?er taraftan uygarl?k tarihinin en eski sanatlar?ndan biri olan seramikcilik ve hal?c?l?k , Çanakkale yöresinde de kendine has çizgileriyle günümüze kadar uzanmaktad?r. 17 yy. sonlar?na do?ru yelken bezi ve çanak çömlek imalat?yla ün kazanan Çanakkale nin ismi, yöredeki me?hur çanak çömlek imalat?ndan geldi?i kabul edilmektedir.

M.Ö. 3000 den bu yana, 5000 seneyi a?k?n antik tarihiyle Çanakkale yöresi, antik medeniyetlerin be?i?i olarak kabul edilen 9 adet ?ehrin birbiri üzerine kuruldu?u dünyaca ünlü TRUVA ANT?K KENT?NE ev sahipli?i yapmaktad?r. Hommer ‘in ‘ilyada ve Odessey’ destan?ndaki efsanevi TRUVA SAVA?I, 1870 y?l?ndan bu yana aral?klarla yap?lan çal??malar ???nd???nda, Truva VI ( M. Ö. 1800 – 1300 ) veya Truva VI A (M.Ö. 1300 – 1260 ) dönemlerinde ya?and??? tahmin edilmektedir. Çanakkale il s?n?rlar? içinde bulunan di?er önemli merkezlerden baz?lar? a?a??daki gibi s?ralanabilir.

Çanakkale sava?lar?n?n merkezi olan, insano?lunun tüylerini ürperten, tarifsiz bir duygu yo?unlu?unun içine sürükleyen ve bu vatan?n evlad? her ki?inin o havay? soluyarak ö?renmesi gereken bir destan?n yaz?ld??? GEL?BOLU M?LL? PARKI
Antik dönemlerden günümüze kadar uzanan sürükleyici tarihi, enfes koylar?, eski rum evleriyle bezenmi? dar sokaklar?, dünyaca ünlü üzüm ba?lar? ve ?araplar?yla BOZCAADA (Tenedos)
Athena tap?na??na ev sahipli?i yapan antik ?ehri, insan?n içini ?s?tan ta? evleri, kristal kadar temiz denizi, do?al güzellikleri ve ?ehri saran kendine özgü mistik atmosferiyle, M.Ö. 384 -387 tarihleri aras?nda Aristotale’ e ev sahipli?i yapm?? olan ASSOS
Türkiye’nin en büyük adas? olan ye?il ve mavinin kucakla?t??? koylar?, Grek kültürüyle yo?rulmu? eski Rum köyleri , manast?rlar?, kiliseleri, tarihi ve do?al güzellikleriyle GÖKÇEADA
Akarsular?, küçük ?elaleleri, etraf? saran büyülü çam a?açlar? ve alabal?k çiflikleriyle bir yunan mitine konu olan dünyan?n ilk güzellik yar??mas?n?n yap?ld??? me?hur KAZDA?I M?LL? PARKI

(AYAZMA)
Büyük ?skender’in komutanlar?ndan Antigonos tarafindan Antigoneia adi ile M.Ö. 310 y?l?nda kuruldu?u tahmin edilen, Antik Venedik ?ehrinin sütunlar?n?n imalat merkezi olan ALEXANDRIA

TROAS Antik Kenti.
M.Ö. 4. yy. sonlar?yla Lysimakhos tarafindan çevre ?ehir halklar?n?n buraya getirilmesiyle geni?letilen ve bu tarihten sonra Alexandria-Troas olarak an?lmaya ba?lanan antik ?ehirde henüz düzenli arkeolojik kaz?lar ba?lamam??t?r. Antik Alexandria-Troas’?n kuvvetli bir deprem sonucunda y?k?ld??? tahmin edilmektedir. Antik Venedik ?ehrinin sütunlar?n?n imalat merkezi olan Alexandria Troas Antik Kentinden günümüze kadar ula?an yapi kalintilarindan baz?lar?; tiyatro, saray, mabed, agora, hamam ve nekropol alanlari ile ?ehrin bat?s?ndaki liman ve ?ehri çevreleyen surlar olarak say?labilir. Antik Venedik ?ehrinin sütunlarinin yapildigi Antik Alexandria – Troas ?n arkeolojik kaz?larla bir an önce gün ?????na ç?kmas? en büyük dile?imizdir.

Di?er taraftan Çanakkale merkezinde görülmesi gereken yerlerden baz?lar? a?a??daki gibi s?ralanabilir;

Fatih Sultan Mehmet taraf?ndan 15. yy. içinde yapt?r?lan, bo?az?n Çanakkale il merkezi taraf?ndaki ‘Çimenlik Kalesi’ ve Kilitbahir köyü taraf?nda bulunan denizin kilidi anlam?n? ta??yan ‘ Kilitbahir Kalesi’
Çanakkale Deniz Zaferinde kilit rolü üstlenen me?hur Nurat May?n Gemisinin orjinaliyle ayn? boyutlardaki müze haline getirilmi? prototipi
Çanakkale ( Gelibolu ) Sava?lar?ndan günümüze ula?an baz? parçalar?n, üniformalar?n, ve yaz?lar?n sergilendi?i Askeri Deniz Müzesi
?talyan Ba?konsolosu, Emilio Vitalis taraf?ndan 1890 larda yapt?r?lan, Anzac Otelin tam kar??s?nda bulunan Tarihi Saat Kulesi
Eski ?talyan Ba?konsoloslu?u olan, çe?itli sergilerin ve söyle?ilerin gerçekle?tirildi?i, Anzac Otelin tam kar??s?nda bulunan Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Kültür Evi
Çanakkale Sava?lar?nda bir halk türküsüne konu olan me?hur Aynal? Çar??’n?n da bulundu?u Tarihi Çar?? Caddesi ve Tarihi Yal? Han?
Çanakkale yöresinde uzun y?llard?r büyük özverilerle devam eden kaz?lar sonucunda ç?kar?lan, özellikle truva antik ?ehrine ait bulgular?n sergilendi?i Çanakkale Arkeoloji Müzesi

 Barry Sanders Womens Jersey

Translate »